Образ Василий Сидорович

Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Îáðàç Âàñèëèé Ñèäîðîâè÷ - íà÷àëüíèê ó÷èëèùà 1965 - 1979 ãã.

Генерал — майор  артиллерии  / 25.10.1967 /
Генерал — лейтенант  артиллерии  / 27.10.1977 /
Генерал — лейтенант  / 26.04.1984 /

/ 1922 — 1993 /

Похоронен  г. Полтава

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

WordPress: 20.12MB | MySQL:39 | 0,275sec